Generales condities

 

Deze website – www.salesleadfactory.be – is eigendom van E Group Belgium Sprl, Place L’Ilon 15 5000 Namen

 

Prijsherziening en Betalingsvoorwaarden

Indien de overeenkomst voor langer dan 1 jaar wordt aangegaan, zullen de vergoedingen 1 maal per jaar worden aangepast in functie van de variaties van de prijsindex der consumptieprijzen volgens de volgende formule : 

Basisprijs (0.2 + x 0.8 x Nieuwe Index/ Basisindex)

Basisprijs = de prijs zoals vermeld in contract.

Basisindex = deze van de maand voorafgaand aan de maand van de aanvang van de uitvoering van het contract.

Nieuwe index = deze van de maand van de verjaardag van het contract. 

De facturen betaalbaar tien dagen na de factuurdatum op rekeningnummer vermeld op de factuur met de vermelding van het factuurnummer.

Op de facturen die op de vervaldag niet zijn betaald zullen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand. Elke begonnen maand zal worden beschouwd als een volledige maand.

Vanaf het versturen van een ingebrekestelling zal bovendien een administratieve kost worden aangerekend van 10 % van de factuurwaarde met een minimum van 150 EUR per factuur.

 

Vervroegde beëindiging

  • wegens niet-naleving van de contractuele verbintenissen

Elke partij mag deze overeenkomst beëindigen met onmiddellijke ingang, zonder het versturen van enige voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke toestemming, en zonder het geven van enige opzeggingstermijn of betalen van een vergoeding in geval de andere contractspartij in gebreke zou blijven om haar contractuele verbintenissen na te leven, na hiertoe per aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld en binnen een termijn van 8 dagen na postdatum geen, geen behoorlijk of geen volledig gevolg gegeven te hebben aan dit aangetekend schrijven of daarmee in strijd te handelen, onverminderd het recht van de niet-in gebreke gebleven contractspartij om van de ingebreke blijvende contractspartij een bijkomende schadevergoeding te vorderen als gevolg van deze contractuele wanprestatie.

  • Wegens bijzondere redenen

E GROUP BELGIUM mag deze overeenkomst bovendien beëindigen met onmiddellijke ingang, zonder het versturen van enige voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke toestemming, en zonder het geven van enige opzeggingstermijn indien: 

(i) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

(ii) de andere partij zelf het faillissement aanvraagt; 

(iii) de andere partij zijn betalingen heeft gestaakt;

(iv) de andere partij uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen van één of meer van zijn schuldeisers;

(v) de andere partij het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;

(vi) de andere partij ophoudt te bestaan om andere redenen dan een fusie of reorganisatie,

Elke partij mag deze overeenkomst bovendien beëindigen met onmiddellijke ingang, zonder het versturen van enige voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke toestemming, en zonder het geven van enige opzeggingstermijn indien uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de partijen onmogelijk maken.

 

Overmacht

Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor een vertraging in de uitvoering van diens verplichtingen volgend uit de overeenkomst of voor het uitblijven van de vervulling van die verplichtingen, indien die vertraging of het in gebreke blijven het gevolg is van overmacht, zoals gedefinieerd door de Belgische wet (art. 1147 en 1148 Belgisch Burgerlijk Wetboek) en in de rechtspraak, d.w.z., alle gevallen 

(1) die niet toerekenbaar zijn aan een partij aangezien ze geschiedden buiten de wil van de partijen om, 

(2) die voorzien noch vermeden konden worden en 

(3) die de vervulling van de verplichtingen definitief onmogelijk maken, zoals, niet-limitatief, oorlog, burgeropstand, bedrijfsacties (inclusief stakingen en lock-outs) storm, brand en ontploffingen.

De partij die de overmacht ondergaat moet de andere partij er binnen 24 uren kennis van geven.  Indien één van de partijen niet kan voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst tengevolge van overmacht kan deze overeenkomst door elk van de partijen zonder wederzijdse schadevergoeding met onmiddellijke ingang worden opgezegd, indien de omstandigheden, die overmacht uitmaken, langer dan één maand aanhouden.  

 

Diverse bepalingen

Deze overeenkomst is een middelenverbintenis. E GROUP BELGIUM garandeert geen resultaten en kan daarvoor dus niet aansprakelijk worden gesteld. 

E GROUP BELGIUM aanvaardt geen aansprakelijkheid, behalve in geval van opzet of zware fout, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgschade of economische schade bij de Klant of diens Klant of een derde. Elke aansprakelijkheid van E GROUP BELGIUM (contractueel of extracontractueel) is hoedanook beperkt tot 10 % van de contractwaarde van deze overeenkomst en tot een maximum van 2.500 EUR per schadegeval en/of per jaar.

Behoudens andersluidend beding is het de contractspartijen niet toegestaan hun rechten en verplichtingen voortspruitende uit onderhavige overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de andere partij.

Het niet uitoefenen, of de vertraging in de uitoefening, door een partij van enig recht uit hoofde van deze overeenkomst zal niet beschouwd worden als een afstand van dergelijk recht. 

Partijen verbinden zich ertoe geen personeel af te werven (rechtstreeks of onrechtstreeks) of personeel ertoe aan te zetten ontslag te nemen op straffe van de schadevergoeding van 50.000 EUR per werknemer.

Custom Single Post Templates Manager via Themes Town